ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Holidays - 201906 at Wowo Campsite near Brighton 138